You are here:

Sn. Emine ERDOĞAN Hanımefendinin Himayelerinde:

“SU VERİMLİLİĞİ SEFERBERLİĞİ MANİFESTOSU”

Su Verimliliği Seferberliği bütün topluma mâl olmalıdır!

Su Verimliliği; ancak milletimizle birlikte olursa başarılı olabilir.

Küresel ısınma kaynaklı yağış azlığı, aşırı buharlaşma, hızlı tüketim ve kirlilik nedeniyle dünyadaki temiz su kaynakları hızla tükenmektedir. Su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılmasına yönelik gerekli tedbirler alınmadığı takdirde,  su sıkıntısı yaşayan ülkelerin sayısının artması kaçınılmazdır. Bu sebeple de yarı kurak iklim kuşağında olan ülkemizde suyun etkili yönetilmesi, su kullanımının planlaması hayati öneme sahiptir.

Ülkemizde kentsel, tarımsal ve endüstriyel maksatlı su kullanımlarında verimliğin ve sürdürülebilirliğin sağlanması için elbirliği ile çalışılması kaçınılmaz olmuştur

Nasıl ki Milli mücadele döneminde, tüm toplumumuz yekvücut olmuş ve ordularımızın başarıları milletimizin tamamının fedakârlığı, gayreti ve bilinciyle elde edilmişse, bugün de su verimliliği aynı toplumsal sahiplenişle yürütülmelidir. Çünkü biliyoruz ki “Su Vatandır!”

Bunun için Sn. Hanımefendinin himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda “SU VERİMLİLİĞİ SEFERBERLİĞİ” başlatılmıştır.

Sn. Hanımefendinin himayesi ile başlatılmış olan Sıfır Atık Projesini de destekleyecek olan Suda Sıfır Kayıp teması ile yola çıktığımız Su Verimliliği Seferberlik hareketimizde, şartlar ne olursa olsun, vatandaşlarımız ve gerektiğinde dünya için hayati önemi haiz her faaliyetin kesintisiz devam etmesi şiarımızdır.

Su Verimliliği yalnızca kurumsal kimlik sınırlarına hapsedilemez!

Su Verimliliği Seferberliği sadece kurumsal olarak değil, toplumun geneline yayılarak sürdürülebilir nitelik taşır.

Geniş anlamda “Su Verimliliği Seferberliği” belirli sınırlar ve belirli hatlar içinde değil tüm yurt genelinde olmalıdır. Bu sebeple Su verimliğinde Hatt-ı müdafaa değil Sath-ı müdafaa; bir adım ötesinde ise ne hat, ne satıh; bütün “cihan su seferberliği” esastır.

Cumhuriyetin kurucu aklı ve milli iradesi bugün “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla nasıl bütünleşti ise bu yaklaşım hayatın devamlılığı olan suyu da kapsamaktadır.

Su kaynaklarımızın etkin bir şekilde yönetimi, korunması ve sürdürülebilirliği, Sayın Cumhurbaşkanımızın “Türkiye Yüzyılı” vizyonlardan olan Verimliliğin ve Sürdürülebilirliğin Yüzyılı” hedeflerimize ulaşmamızda etkin rol oynayacaktır.

Öyle ki Su Verimliliği Seferberliği, ancak milletimizin tamamı ile ve milletimizin tamamının sahiplenmesi ile mümkün olabilecektir.

Ve bu nedenledir ki Tarım ve Orman Bakanlığı, bütün toplum ve kamuoyu ile bir bütün olarak Su Verimliliği Seferberliği ile gücümüze güç katacaktır.

Su Verimliliği Seferberliği;

“Suda Sıfır Kayıp!”,

Türkiye Yüzyılına BİR DAMLA da Sen Ol!”,

“Suyumuz kaybolmasın, geleceğimiz yok olmasın!”

“Su Medeniyettir!”

sloganları ile, suyumuzu gençlere ve milletimizin tamamına emanet etmektedir!

Su Verimliliğinde en önemli paydaşımız milletimizin tamamıdır!

Her vatandaşımız su verimliliği gönüllüsü, savunucusu ve paydaşıdır!

Her birimiz “Türkiye Yüzyılına” bir Damlayız! Bir damla su bir damla can, her bir can hayata dâhil… 

Misyon: Suda sıfır kayıp ve sürdürülebilir refah

Vizyon: Ülke genelinde su verimliliği kültürünün oluşturulması ve uygulanması

 

EYLEM PLANI

 1. Tüm Sektörleri Kapsayan Çalışmalar

Su Verimliliği Seferberliği için kurumsal kimlik oluşturulmuştur. Konuya ilişkin farkındalığı artırıcı videolar, billboardlar, sosyal medya paylaşımları, yazılı ve görsel basında haberler vb. tanıtım faaliyetleri devam etmektedir.

 • Seferberlik kapsamında web sitesi hazırlanmış ve sektörel ve bireysel su verimliliğine ilişkin teorik, teknik ve uygulama içerikleri düzenlenmiştir. İlerleyen aşamalarda web sitesinde faaliyete geçecek olan Su Ayakizi Hesaplama Modülü ile bireylerin günlük hayatlarındaki aktiviteleri neticesinde oluşturdukları su ayakizi, yani görünenin ötesindeki su kullanımları konusunda farkındalık oluşturulması sağlanacak ve su ayakizini azaltabilecekleri önerilere yer verilecektir.
 • Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendinin himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanı Sn. Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ’nin koordinasyonunda “Su Verimliliği Seferberliği” Tanıtım Toplantısı 31 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Tanıtım Toplantısı, belediye, sanayi ve tarım sektörü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiş ve sosyal medya paylaşımlarıyla desteklenmiştir.
 • Tüm sektörlere yönelik olarak su verimliliği uygulamalarına ilişkin teknolojik gelişmelerin yer alacağı Su Verimliliği Teknolojileri Fuarı ve Çalıştayı düzenlenecektir.
 • TRT ile belgesel su verimliliğine ilişkin sektörel belgeseller ve iyi uygulamalara ilişkin seri yayınlar yapılacaktır.

Diğer yazılı ve görsel medya yayınları ile su verimliliğine ilişkin farkındalık artırıcı yayınlar yapılacaktır.

 1. Sektörler Özelinde Yürütülen Çalışmalar:
 2. KENTSEL SU VERİMLİLİĞİ
 • Hane Halkı Su Kullanımı…

Su ve Çocuk Buluşmaları” ve “Su ve Gençlik Buluşmaları” ile su ile ilgili eğitimler ve etkinlikler kapsamında, seçilen okullarda öğrencilerin ve öğretmenlerin su ile ilgili bilgi düzeyini artırarak, su konusunda bilinçli bir toplum oluşmasına katkı sağlamayı hedefleyen teorik ve uygulamalı eğitimler, proje, gezi, inceleme, araştırma, şenlik, sergi, çalıştay, tiyatro, anket, toplantı, tören vb. çalışmalar gerçekleştirilecektir. Ayrıca seçilen okullarda perlatör ve sensörlü musluk uygulamasına geçilerek su kullanımına etkileri takip edilecektir.

Okullarda ve belediyelerde “Çocuk Su Meclisi”, “Gençlik Su Meclisleri” kurulması için çalışmalar yapılacaktır.

“Su ve Kadın Buluşmaları” adı altında tarım ve sanayi sektörlerindeki kadın girişimciler ve ev kadınları ile bir araya gelinerek gerek alışkanlıkların değiştirilmesi gerekse verimli teknolojilerin kullanımı ile su verimliliği konusunda kadının rolü ön plana çıkarılacaktır. Verimli su kullanımı çalışmalarını yapacak, kamuoyu ile paylaşacak, il ve ilçelerde halk eğitim merkezleri bünyesinde “Kadın Su Meclisleri” kurularak verimli su kullanımı çalışmalarına yön verilecek.

“Su Röportajları” ile su verimliliği konusunda halkın bilinçlendirilmesi maksadı ile çevre konularında duyarlı sanat, spor, basın vb. kesimden ünlüler ile röportajlar gerçekleştirilecektir.

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı ile camilerde; Sağlık Bakanlığı ile hastanelerde ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili birimlerle verimli su kullanımını sağlayan teknolojilerin kullanılması, yağmur suyu hasadı vb. konularda farkındalık oluşturma ve alt yapı geliştirme konularında iş birliği sağlanacaktır.

 • İçme Suyu Sistemlerinde Su Kayıp Oranlarının Düşürülmesi…

4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü vesilesi ile, 5-6 Aralık 2022 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde, büyükşehir ve il belediyeleri başta olmak üzere ilgili merkezi kurumların temsilcilerinin katılımlarıyla “Dünya Su Kayıpları Günü-Su Kayıpları Etkinliği” düzenlenmiştir.

Etkinlikte panel ve çalıştayın yanı sıra belediyeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanmasını için Su Kardeşi Belediyelerin 1. etabı da açıklanmıştır. Taraflar arasında imzalanan protokoller kapsamında yapılacak çalışmalar düzenli toplantılar ile Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından takip edilecektir. Kardeş belediye çalışmaları kapsamında seçilecek bir pilot belediyede su kayıplarının azaltılmasına yönelik saha uygulamaları yapılacaktır. Kardeş belediye uygulaması her belediyeye ulaşılana kadar devam edecektir.

Su kayıplarının azaltılması çalışmalarının takibi için izleme ve denetleme faaliyetleri yürütülecektir.

Ayrıca havzalarda belediyeler ile birlikte su verimliliği ve su tasarrufu konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.

 1. SANAYİDE SU VERİMLİLİĞİ

Sanayide su verimliliğinin iyileştirilmesi maksadı ile, yoğun su tüketen sektörleri temsilen 400 tesisin yerinde incelenmesi neticesinde, uluslararası referanslar da dikkate alınarak spesifik su tüketim değerleri ve tasarruf potansiyelleri belirlenmiş ve Sektörel Su Verimliliği Rehberleri ve Eylem Planları hazırlanmaktadır. Rehberlerin uygulamaya geçirilmesi ve eylem planlarına ilişkin sanayiciler ile Su Verimliliği Seferberliği Tanıtım Toplantısında, sanayide su verimliliği çalıştayında ve havzalarda yapılacak etkinliklerde paylaşılacaktır.

 1. TARIMDA SU VERİMLİLİĞİ

Havza bazlı etkinlikler ile tarım sektöründe su verimliliğini önceleyen çiftçi eğitimleri düzenlenecek, iyi uygulamaların olduğu tarım alanlarına saha ziyaretleri gerçekleştirilecektir.

Ayrıca başta DSİ, TAGEM, TİGEM, TRGM vb. sorumlu kurumlar ile ile iş birliği içinde tarımsal sulamada konusunda yürütülen mevcut çalışmalar ile planlamalar;  su verimliliğinin artırılmasına yönelik yapısal ve finansal ihtiyaçların tespit edilmesi konularının içeren rapor hazırlanmaktadır. CBS, SCADA gibi bilgi teknolojileri uygulamalarının sulama verimliliğinin artırılmasındaki önemi pilot uygulamalar ile belirlenecektir.

 1. Hazırlanacak Dokümanlar ve Yasal Düzenlemeler ve Yapılanma
 • Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planının sonuçlandırılması için çalışmalar devam etmektedir.
 • “Binalarda Su Verimliliği Hedefi ve Uygulama Kılavuzu” ve “Binalarda Su Verimliliği Sistem Kurulumu Talimatı” hazırlanmıştır.
 • Değişen iklim koşulları ile birlikte su ülkemizin havza bazında su potansiyellerinde beklenen değişimler ve su verimliliği uygulamalarının katkısı ile birlikte su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin değerlendirildiği Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Yaklaşımı Raporu hazırlanmıştır.
 • Su verimliliğine ilişkin çalışmaların desteklenmesi maksadı ile tüm sektörleri kapsayan Mavi Belge uygulamasına yönelik yasal altyapının da yer alacağı Su Verimliliği Mevzuatı oluşturulacaktır.
 • Su verimliliği yatırımları için Finansal Araçlar oluşturulacaktır.
 • Su hizmetlerinin ücretlendirilmesine yönelik Su Tarifeleri Mevzuatı oluşturulacaktır.
 • Su Fonu kurulacaktır.
 • Su Ajansları kurulacaktır.

Nihayetinde, en başarılı su verimliliği uygulamalarının toplumsal farkındalık ve katılımla başarılabileceği bilinci ile, Su Verimliliği Seferberliği ile su korumacılığın “her an her yerde sürdürülmesi vizyonunun”, “hayatın normali olarak kabul edilmesi anlayışınınbenimsenmesi hedeflenmektedir.

Eylem Planı Vadeleri

Kısa Vadeli Plan (2023’ün ilk yarısı): Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planının ilanı, Sektörel Rehber Dokümanların Yayımlanması, TRT Belgeselinin Yayınlanması, Belediye ve Okul Su Kardeşliği, Su ve Çocuk Buluşmaları, Su ve Kadın Buluşmaları, Çiftçi Eğitimleri, Sektörel Çalıştaylar, Radyo ve Televizyon Programları, Su Verimliliği Yatırımları için Finansal Araçların Oluşturulması

Orta Vadeli Plan (2023-2024): Su Kanununun Hazırlanması, Su Verimliliği Mevzuatının Hazırlanması, Finansal Araçların Deklarasyonu, Su Fonunun Kurulması, Su Ajansının Kurulması, Sanayi Su Verimliliği Belgelendirme Sisteminin Oluşturulması

Uzun Vadeli (2024 sonrası) : Su Tarifesi Mevzuatının Hazırlanması (su hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve verimli kullanımını teşvik edici mevzuat), Belediyelerde ve Sanayide Su Verimliliği Birimlerinin Kurulması, Su Verimliliği Danışma Hattı’nın Kurulması

Sosyal Medya'da Paylaşın!